UNICORN

  English text / Dansk tekst:

The fairyqueen had told the golden boy to take unicorn to the Goddess because she would give him a gift.

So one lovely day they started a long journey up to the Goddess.

 

Fedronningen havde sagt til den gyldne unge mand, at han skulle tage unicorn med op til Gudinden, fordi hun ville give den en gave.

Så en dejlig dag indledte de tre venner den lange tur op til Gudinden.

   

They walked through beautiful, strange, rocky forests and admired whatever they saw.

 

De vandrede gennem smukke, mærkelige og klippefyldte skove og beundrede alt, hvad de så.

   

But suddenly – on their way up a steep slope they saw this terrible creature and ran away in horror.

The unicorn waited for them to get away before he followed them backwards.

 

Men pludselig – mens de var på vej op ad en stejl skråning, så de dette forfærdelige væsen og løb tilbage i rædsel.

Enhjørningen ventede på, at de skulle komme væk, før han fulgte dem tilbage ind i skoven.

   

They got lost! Where were they?

A gnome stood in front of his house and they asked him for advice. But he couldn't help them.

When they asked where they were, he just answered, ”You are here!”

 

De for vild! Hvor var de?

En nisse stod uden for sit hus, og de spurgte ham om råd. Men han kunne ikke hjælpe dem.

Da de spurgte,hvor de var, svarede han: ” I er her!”

   

Then they met a nice old troll walking the wood.

He smiled so very friendly and when they told about a Goddess with three heads he said, ”Three heads! Hmmm, then you've got to go right ahead!”

 

Så mødte de en rar, gammel trold, som var ude at spadsere.

Han smilede så venligt, og da de spurgte efter en Gudinde med 3 hoveder, svarede han: ”Tre hoveder! Hmmm, så skal I bare gå lige ud!”

   

They walked on very relieved, until they met this troll. Then they understood!

Three heads, of course!! He was very friendly too, but couldn't help them either.

 

De gik lettede videre, indtil de mødte denne trold. Så forstod de!

Tre hoveder, ja selvfølgelig!! Han var også meget venlig, men kunne heller ikke hjælpe dem.

   

They felt awfully lost and in great dispair!

How would they ever reach their goal or find their way down again?

The unicorn watched them very calmly.

 

De følte sig helt fortabe og aldeles fortvivlede.

Hvordan skulle de nå deres mål eller finde vej ned igen?

Enhjørningen betragtede dem roligt.

   

They found a cave where they could stay overnight, make a fire and try to relax, while the unicorn kept his watch!

 

De fandt en hule, hvor de kunne tilbringe natten, tænde et bål og prøve at slappe af, mens enhjørningen holdt vagt.

   

When morning came they went outside the cave and look! - they had a visitor! A beautiful fairy of high rank!

She greeted them and told them where to go.

They were so amazed that they could hardly say a word, but somehow they remembered to thank her.

 

Da det blev morgen, gik de udenfor, og se! - de havde en gæst! En smuk fe af høj rang.

Hun hilste dem og fortalte, hvilken vej de skulle gå.

De var så forbløffede, at de næsten mistede mælet, men huskede alligevel at få sagt tak for hjælpen!

   

They followed her advice and there – in front of them was the mountain and the Goddess.

They walked the path singing happily until they stood on the edge of a steep rockside with a furious stream at the foot.

 

De fulgte hendes anvisninger og dér, foran dem, var bjerget med Gudinden.

De vandrede hen ad stien, mens de sang af glæde, indtil de stod på kanten af en stejl bjergside med et voldsomt vandløb nedenfor.

   

Before they had time to loose their spirits a fairy showed up and flew them to the other side.

 

Før de overhovedet fik mulighed for at tabe modet, dukkede en fe op og fløj dem over til den anden side.

   

The unicorn found a place where he could swim across the stream and go ashore with the others.

 

Enhjørningen fandt et sted, hvor han kunne svømme over vandløbet og gå i land sammen med de andre.

   

Finally – the end of the wood, the Goddess waited for them.

 

Endelig, skoven sluttede, Gudinden ventede på dem.

   

Full of joy they walked up the slope, happy to have avoided all dangers.

 

Fulde af glæde vandrede de op ad skråningen, lykkelige over at være kommet godt fra alle de farefulde situationer.

   

They sat in front of the Goddess and waited for her to give the clever and brave unicorn the gift.

 

De sad foran Gudinden og ventede på, at hun skulle give sin gave til kloge og tapre enhjørning en belønning.

   

And look – he grew wings and full of gratitude they mounted him and flew back to the village.

 

Og se! - han fik vinger, og fulde af taknemmelighed steg de op på ham og fløj tilbage til landsbyen.

   

Here they celebrated what had happened and gave the unicorn a new name: as he was half unicorn and half pegasus his name became UNISUS!

 

Her fejrede alle, hvad der var sket og gav enhjørningen et nyt navn: da han nu var halvt enhjørning og halvt pegasus, blev hans navn ENSUS

   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved