Going Underground

Underjordsturen

  English text / Dansk tekst:

The golden boys have discovered a cave and want to explore it!

One has got a rope, another one has got a lantern and the third one gives advice!

 

De gyldne unge mænd har opdaget en hule og er på vej til at udforske den.

En af dem har et reb, en anden har en lygte, og den sidste giver gode råd!!

   

On their way into the cave they fool around happily!

 

De pjanker og pjatter på vej ind i hulen.

   

This is a new world to them and they gaze at everything very curiously!

 

Det er en hel ny verden for dem, og de betragter nysgerrigt alt omkring dem!

   

They come to a place where the sunlight falls into the cave through a hole in the mountain.

It's very interesting they think!!

 

De kommer til et sted, hvor sollyset falder ind gennem et hul iklippevægen.

Det, synes de, er meget spændende.

   

The gallery continues and divides more times. Which way should they choose?

A strange green ghost appears behind them.

 

Gangen fortsætter og deler sig flere gange. Hvilken vej skal de vælge?

Et mærkeligt grønt væsen dukker op bag dem.

   

They enter a hall with many holes in the sides into burning areas, and suddenly a blue monster comes out towards them from one of the holes.

At first they are terrified!

 

De kommer ind i en stor sal med mange huller i siderne, der fører ind til brændende områder, og pludselig springer et blåt monster frem mod dem fra et af dem.

Først bliver de rædselsslagne.

   

But then two of them get angry and attacks him.

They succeed in pushing him down into a hole in the floor. Unfortunately the rope was lost too.

 

Men så bliver to af dem arrige og angriber ham.

Det lykkes dem at skubbe ham ned i et hul i gulvet. Desværre mistede de også rebet.

   

Happily they walk on and into a very exciting place with lots of stalagmites and stalagtites.

Strange existences obviously live there,and they look with great interest and surprise at each other.

 

Glade vandrer de videre ind i en spændende hule med masser af stalagmitter og stalagtitter.

Mærkelige eksistenser bor tilsyneladende her, og de kigger på hinanden med stor interesse og overraskelse.

   

In a big hall they stop and look around.

It's very beautiful but has many galleries, some of them look rather dangerous with fire deep inside.

The green ghost is still with them, and they think about it as a friendly and curious being just as they are.

 

I en stor sal standser de og ser sig omkring.

Den er meget smuk,men har mange gange, der fører til alle sider. Nogle ser farlige ud, som om der er ild dybt inde i dem.

Det grønne væsen følger dem stadig, og de regner med, at det er venligt og nysgerrigt lige som de selv.

   

They choose a new gallery and pass some old god sitting on his throne all along in the dark.

 

De vælger en ny gang og kommer forbi en eller anden gammel gud, der sidder på sin trone i ensom majestæt.

   

Mind your feet here, don't break the lantern!

Indeed it's difficult to walk here.

 

Pas på fødderne, lad være med at ødelægge lygten!

Det er sandelig vanskeligt at gå lige her!!

   

A hole in the ground, a rockshelf and an ugly monster suddenly appears.

He grabs the green ghost and swallows it.

The golden boys are horrified and sad. They liked the green thing following them so faithfully!!

 

Et hul i gulvet, en klippehylde og et grimt monster dukker pludselig op.

Monstret griber det grønne væsen og sluger det.

De gyldne er skrækslagne og bedrøvede. De var kommet til at kunne lide det grønne væsen!!

   

In a very dramatic gallery they suddenly almost stumble over something!

A chest with a skull and crossed bones on the lid. A treasure chest! Here?!

They open it and see the treasure inside.

But they are not alone. A dragon watches them from above.

 

I en meget dramatisk gang er de næsten ved at snuble over noget!

En kiste med et dødningehoved og korslagte knogler på låget! En skattekiste! Her?!

De åbner den og ser skatten indeni.

Men de er ikke alene. En drage holder øje med dem oppe fra klippen.

   

When they carry the chest along they are stopped by a very majestic looking person, very angry too!

He has an extremely dangerous looking servant with a big club! The dragon still watches what's going on!

 

Da de bærer kisten af sted bliver de standset af en meget majestætisk udseende person, der også er meget vred!

Han har en yderst farligt udseende tjener med en stor kølle! Dragen ser stadig til.

   

Obviously the dragon has told him about the treasure and he wants his share.

They show him different beautiful things from the chest and he decides what he wants.

 

Tilsyneladende har dragen fortalt ham om skatten, og nu vil han have del i den.

De viser ham forskellige smukke ting, og han beslutter, hvad han vil have.

   

They hurry to get away with the rest of the treasure before he regrets that he didn't get more of it.

 

De skynder sig væk med resten af skatten, inden han fortryder, at han ikke tog mere af den.

   

They enter the most beautiful cave and listen. Somebody is singing!

A lovely lady is sitting on a rock in the water. She has the most fascinating voice they have ever heard and one of the boys looses his heart and wants to go out there here and now!

Another one is trying to keep him back, while the third one tries not to hear!

 

De kommer ind i den smukkest tænkelige hule og lytter. Der er nogen, der synger!

En yndig dame sidder på en klippe ude i vandet,og hendes stemme er besættende. Den ene af de gyldne taber sit hjerte på stedet og vil derud med det samme.

En af de andre prøver at holde ham tilbage, mens den tredje prøver slet ikke at høre noget!

   

They succeed in leaving the dangerous cave and walk through a gallery with many bats in fine colours.

  

Det lykkes dem at forlade den farlige hule, og nu går de gennem en gang med mange flagermus i fine farver.

   

They have walked for a long time and had many experiences, they are tired and lay down to have some rest.

While they sleep something's going on farther down in the gallery.

 

De har vandret længe og har oplevet meget, de er trætte og lægger sig ned for at hvile sig.

Mens de sover, sker der noget længere nede i gangen.

   

When they wake up they find a wheely thing on the floor almost next to them.

They wonder what it can be and the wisest of them says that it might be useful and that they must take it along too.

 

Da de vågner, finder de en hjulagtig ting på gulvet næsten lige ved siden af sig.

De undrer sig over, hvad det kan være, og den klogeste af dem siger, at den muligvis kan komme til nytte, og at de i hvert fald skal tage den med sig.

   

They carry their heavy load through a gallery that ends in a pond and with a ladder up to a hole in the roof.

 

De slæber deres tunge byrde gennem en gang, der ender i en vandpøl og med en stige op til et hul loftet.

   

When the first one comes up he just falls down on his knees totally paralyzed!

A horrifying creature is standing in front of him!

The second one hurries to help the third one getting the chest up the ladder!

 

Da den første kommer op gennem hullet, falder han lamslået ned på knæ!

Foran ham står det mest frygtindgydende væsen!

Den anden skynder sig at hjælpe den tredje med at få kisten op!

   

Very fast he grabs the wheely thing and holds it up above his head.

Immediately it radiates strong rays that put the creature on fire.

 

Så hurtigt han kan, griber han den hjulagtige ting og holder den op over sit hoved.

Øjeblikkeligt udsender den stærke stråler, som sætter ild i det forfærdelige væsen!

   

They walk a bit more and then they come to another entrance.

Outside they can see Pegasus and Unisus waiting for them. They are expected!

The mountain with the Goddess is right in front of them too – and indeed in a hole in the wall the green ghost is appearing just very small.

Ghosts can't die, they live on!

 

De vandrer et stykke videre, og så kommer de til en udgang.

Udenfor venter Pegasus og Unisus på dem!

Bjerget med Gudinden er lige foran dem – og sandelig om ikke det grønne væsen dukker op i et hul i væggen, men nu meget lille!

Den slags væsner kan ikke dø, de lever videre!

   

They go out to meet the two animals and show them what they have found.

 

De går ud for at hilse på de to dyr og vise dem, hvad de har fundet.

   

Then they go back to the village loaded with treasures.

 

Så rider de tilbage til landsbyen belæsset med skatte.

   

Shouting loudly they move into the village showing their treasures.

 

Med høje råb går de ind i landsbyen og viser deres skatte.

   

Everybody comes to admire the beauties and hear the stories from the caves.

 

Alle kommer for at beundre alle de smukke ting og høre historierne fra huleturen.

   

But still there is one thing to be done.

They have to thank the Goddess for helping them, so now they are on their way up the mountain with the wheely thing.

 

Men stadig er der noget, der skal gøres.

De skal sige tak til Gudinden for hendes hjælp, derfor er de nu på vej op på bjerget med hjultingen.

   

They land on the slope and the golden one shows the wheely thing to the Goddess.

 

De lander på skråningen, og den gyldne viser Gudinden hjultingen.

   

Then they put it around her neck and it starts glowing.

 

Så anbringer de den om hendes hals, og den begynder at gløde.

   

In the evening they celebrate the unusual events and enjoy seeing the wheely thing around her neck.

 

Om aftenen fejres de usædvanlige begivenheder, og synet af hjultingen om hendes hals er til stor glæde!!

   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved