The Second Journey

Den anden rejse

 

English text / Dansk tekst:

Two of the golden boys, those who had found the island, were very curious. They had to go and look for new adventures.

The third one stayed at home with Unisus and waved goodbye when they rowed away!!

 

To af de gyldne, unge mænd, de to, som havde fundet tilbage til øen, var meget nysgerrige.

De følte en stærk trang til at opsøge nye eventyr. Deres ven blev hjemme sammen med Ensus og vinkede farvel til dem, da de roede væk.

   

They were caught in a fog and when it lifted they saw these islands in front of them. Immediately they named them ”The Rainbow Islands”!

Of course they would go and take a look at them and perhaps meet new people.

 

De blev fanget af tåge, og da den lettede, så de disse øerforan sig. På stedet døbte de dem: ”Regnbueøerne”!

Naturligvis ville de se nærmere på dem og måske oven i købet møde nye mennesker.

   

The first one was rather strange. A huge animal was lying on the beach and two women were looking at them in a very unpleasant way.

At the same time a ray of light came down upon them from somewhere and they rowed away as fast as they could.

 

Den førte ø var ret mærkelig. På stranden lå en enormt dyr ogto kvinder betragtede dem særdeles uvenligt.

Og så pludselig blev de fanget af en lysstråle, der kom et eller andet sted ovenfra. De skyndte sig at ro bort så hurtigt, de kunne.

   

The second island looked very cold but firy too. Some volcanos spit out lava, fire and ashes.

 

Den anden ø så meget kold ud udenpå, men til gengæld varm indeni, da nogle vulkaner udspyede lava, ild og aske.

   

They rowed closer and discovered two very hostile persons looking at them from the rocks of ice and snow.

 

De roede nærmere og opdagede to yderst fjendtlige personer, der betragtede dem fra klipperne af is og sne.

   

They moved down to the beach and the woman told them with her arm that they should get away in a hurry!

 

De bevægede sig ned til vandet, og kvinden viste med en armbevægelse, at de skulle fjerne sig hurtigst muligt!

   

So they did, and now the man suddenly had become two men.

They were happy to get away from that weird place.

 

Det gjorde de så, og nu var manden pludselig blevet til to mænd. De var glade for at komme væk fra det mærkværdige sted.

   

Now the sun was shining, the sea was calm and they could see the third island looking like a big nutshell in front of them.

”Look,theres something in it – birds!”

They forgot to look backwards so totally!

 

Nu skinnede solen, og havet var roligt. De kunne se en tredje ø,som lignede en stor nøddeskal.

”Se, der er nogen indeni –fugleunger!”

De glemte ganske at se sig tilbage!!

   

Fortunately the big bird didn't attack them but flew to her little ones to protect them.

Again the two golden boys chose to row away, as they didn't want to become dinner for the birds!!

 

Heldigvis angreb den store fugl dem ikke, men fløj i stedet hentil sine unger for at beskytte dem.

Igen valgte de unge fyre at ro bort, da de ikke havde lyst til at blive middagsmad for fuglene.

   

The fourth island looked very inviting so they went ashore and made a fire.

But – they were not alone on the island. A terrible monster lived there and had caught sight of the two boys!

 

Den fjerde ø så meget indbydende ud, så de gik i land og tændteet bål.

Men – de var ikke alene på øen. Et rædselsfuldt monster boede der og havde fået øje på dem.

   

They fled – the wrong way – and the monster was very close when an octopus grabbed one of his legs and he stumbled.

The boys hurried back to their dinghy and rowed away.

 

De flygtede – den forkerte vej – og monstret var meget tæt på dem, da en blæksprutte greb fat om et af monstrets ben, så hansnublede.

De unge mænd skyndte sig tilbage til jollen og roede væk.

 

   

The helpful octopus had a bad fate – it ended up as dinner for the monster.

 

Den hjælpsomme blæksprutte fik en sørgelige skæbne – den endte som monstrets middagsmad.

   

When the boys saw this island they forgot all about dangers. They had to see how it was!

And here they met friendly people: sweet fairies and gnomes.

They enjoyed it very much and had long talks withall of them.

Da de så denne ø, glemte de alt om farer. De måtte nødvendigvisbesøge den og se, hvordan den var.

 Og her mødte de venlige folk: søde feer og nisser.

De havde det dejligt her og snakkede godt og længe med dem alle sammen.

 

   

And then they were invited to taste the nectar of the fairies!

What a wonderful island this was!

 

Og så blev de inviteret til at smage feernes nektar!

Det var dog en vidunderlig ø!!

 

   

But they had to go on and find out about the next island too.

Itlooked rather dark and gloomy and strange creatures flew above the mountains screaming terribly.

 

Men de måtte undersøge flere øer og roede til den næste.

Denså umiddelbart skummel og dyster ud, og underlige væsner fløj rundt over bjergene og skreg rædselsfuldt.

 

   

Nevertheless, they went ashore, took a look at the surroundings and started walking up between two mountains.

 

Ikke desto mindre gik de i land, kiggede sig omkring og begyndte at gå op imellem bjergene.

   

When they had disappeared two terrible monsters appeared and broke the dinghy to pieces.

Da de var ude af syne dukkede to skrækkelig monstre op og ødelagde jollen så ganske.

   

The golden boys had come out of the mountains and were met bythree soldier monsters who caught them and chained them.

Then they were driven like cattle to – where?

 

De unge mænd var kommet op gennem kløften, og her blev de mødtaf tre soldatermonstre, som fangede dem og lænkede dem.

Som kvæg blev de drevet af sted – hvorhen??

   

Oh no, a horrifying sourcerer, the master of the island!

He wass entencing them to death for stepping on his island when a very welcome animal came flying in from the sea very quickly.

 

Åh nej, en skrækindjagende troldmand, øens herre!

Han dømte dem til døden for at betræde hans ø, da et meget velkomment dyr dukkede op på himlen i stærk fart.

   

Unisus!! - and he had the ability of spitting fire too.

In a very short while the sourcerer was on fire, the boys were loose and the soldier monsters fled.

 

Ensus!! - og han havde også fået evnen til at udspy ild.

På et øjeblik blev troldmanden til et voldsomt bål, de unge blev løst fra deres lænker, og soldatermonstrene flygtede.

   

”Oh, dear friend, just in time!! Thanks so very, very much!”

 

”Åh, kære ven!! I sidste øjeblik!! Mange, mange tak!”

   

And then – homewards!

Og så – hjem!

   

From the back of Unisus they saw The Rainbow Islands lying beautifully under them while the sun set.

 

Fra ryggen af Ensus så de Regnbueøerne ligge smukt under dem i solnedgangen.

   

The following day they celebrated the return, and as it was winter solstice they celebrated that too!

 

Den følgende dag fejrede alle, at de var kommet lykkeligt tilbage, og da det var vintersolhverv, fejrede man også det!

   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved