PEGASUS

  English text / Dansk tekst:

In the village they feel the presence of the sorcerer all the time, but they try to make the daily life as usual as possible. The to golden boys had got a very goog friend, and now the three friends have a talk.
"We MUST do something!" "Yes, but what?" "Let's go to the other side of the island and see if we can find anything usable there!"

I landsbyen føler de hele tiden den onde troldmands tilstedeværelse, men de prøver af leve som de plejer. De to gyldne har fået en god ven og nu lægger de råd op.
"Vi må gøre noget!". "Ja, men hvad?". "Lad os tage over på den anden side af øen og se, om vi kan finde noget der, vi kan bruge!"

   

So one sweet day they went to the other side of the island.
A beautiful wood like this was a quite new experience to the two boys so their friend just went on and told them about whatever they saw.

 

En dejlig dag tog de så på opdagelse på den anden side af øen.
En smuk skov som denne var en helt ny, dejlig oplevelse for de unge fyre, så deres ven viste dem glad alt, hvad der var at se og fortalte om det.

   

Suddenly they stopped.

A strange box lay in the wood. What was that?

The boy who knew the wood had never seen it before and wondered so very much. But of course they were curious.

What was inside?

 

Pludselig standsede de.

En mærkelig kasse lå i skovbunden. Hvad var det?

Den unge mand, der kendte skoven, havde aldrig set den før og undrede sig meget. Men selvfølgelig var de nysgerrige.

Hvad var der indeni?

   

With great excitement they opened the box and out came the most lovely little animal that very soon grew big and became a beautiful big animal.

 

Meget spændte åbnede de kassen og ud kom det mest henrivende lille dyr, der meget hurtigt voksede sig stort og blev et meget smukt dyr.

   


Pegasus stood in front of them, a horse with wings!

They didn'tknow about horses, but they could see that this animal was very special.

Suddenly they got the idea that this animal could help the golden people to get rid of the evil sorcerer.

 

Pegasus stod foran dem, en hest med vinger!

De vidste intet om heste, men de kunne se, at dette dyr var noget meget specielt.

Pludselig fik de den tanke, at dette forunderlige væsen kunne hjælpe det gyldne folk med at slippe af med den onde troldmand.

 

   

Just outside the wood was a beach and they went out there.

Two of them mounted Pegasus and told the third one that they would come for him very soon.

 

De gik ud på stranden uden for skoven, og to af dem steg op på Pegasus.

Den sidste måtte finde sig i at blive efterladt med løfte om snart at blive hentet.

   

And there he sat so very disappointed, looking at the two who flew away on the wonderful animal.

 

Og der sad han så, skuffet og ked af det, mens de to andre fløj af sted på det vidunderlige dyr.

   

He heard some noise and looked up.

A very strangelooking but wonderful woman came walking along the beach with a very strange and special creature.

Oh, it looked so very much like Pegasus but had no wings.

 

Han hørte mærkelige lyde og så sig omkring.

En meget mærkelig og vidunderlig kvinde kom vandrende hen ad stranden sammen med et mærkeligt udseende dyr.

Åh, hvor det lignede Pegasus, men det havde ingen vinger.

   

Instead it had a big horn on the forehead and looked very strong and nice.

And look!

From the sea a flock of the same animals came .

His happiness was immense, this was indeed a fairytale.

 

I stedet havde det et stort horn i panden og så meget stærkt og  venligt ud.

Og se!

Ude fra havet kom en flok af samme slags dyr.

Hans glæde var umådelig, dette var et eventyr uden lige.

   

And so it was for it was a fairyqueen and a unicorn that came to help him.

The flock of unicorns followed them closely.

 

Og det var det, for kvinden var en fedronning og dyret var en enhjørning, som kom for at hjælpe ham.

Flokken af enhjørninger fulgte dem tæt!

   

At home Pegasus was about landing and a lot of golden people cheered and shouted from joy when they saw the marvellous sight.

 

Hjemme var Pegasus ved at lande og mange gyldne folk råbte af glæde over det mageløse syn!

   

And there from the wood – the fairyqueen, the unicorn and the last boy.

 

Og der – ud af skoven kom fedronningen, enhjørningen og den tredje unge mand.

   

Everybody said hello and were very excited with the unusual things happening to their people.

The evil sorcerer looked down at them to follow what was going on.

 

Alle hilste på hinanden, og de gyldne folk var meget spændte på, hvad der dog skete for deres folk.

Den onde troldmand fulgte omhyggeligt med i, hvad der skete på stranden.

   

And then – suddenly – they attacked him.

The fairyqueen lighted him with fire from her hand, and Pegasus hit him from the air with the two boys on his back.

 

Og så - pludselig angreb de ham.

Fedronningen satte ild i ham med et lyn fra sin hånd, og Pegasus ramte ham med et lyn fra luften, mens de to unge stadig sad på hans ryg.

   

The evil sorcerer had burnt down to the ground and the thankfulness was enormous.

 

Den onde troldmand var brændt ned til grunden, og det gyldne folk gjorde deres allerbedste for at takke fedronningen og Pegasus for hjælpen.

   

And then they made a big party

Og så holdt de en vældig fest

   

And the golden boy got the unicorn from the fairyqueen

Og den gyldne dreng fik unicorn af fedronningen

 

   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved