New Trip

Ny tur

 

English text / Dansk tekst:

On one of their flights with Unisus the golden boys have seen an island that looked very interesting.

Now they go out to find out more about it!

På en af deres flyveture med Unisus så de gyldne fyre en ø, der så meget spændende ud!.

Nu tager de af sted for at finde ud af mere om den.

   

Yes, this is the island, it looks like an old volcano, but somebody lives on it and a sailing ship is on its way to it.

Ja, her er øen, den ligner en gammel vulkan, men der bor nogen på den, og en sejlbåd er på vej ind til øen.

   

They land and immediatly some persons are hurrying to say hello – trolls!
How nice!

De lander, og øjeblikkeligt kommer folk løbende for at sige goddag – trolde!
Hvor hyggeligt!

   

They are invited into one of the houses to see how they live, but grandma isn't happy to see them, she doesn't want to share her crabs with anybody!

De bliver inviteret indenfor i et af troldenes huse for at se, hvordan de bor. Men gammelmor er ikke glad for at se dem, hun vil bestemt ikke dele sine krabber med nogen som helst!

   

The trolls invite them go join in a trip to their picnic island and they all go to the boat.

Troldene inviterer dem på en tur til deres udflugtsø, og de går ned til båden.

   

One of the golden boys flies with Unisus while the others sail.

En af de gyldne fyre flyver med Unisus, mens de andre sejler.

   

And then they go ashore on this very beautifully looking island.

Og så går de i land på en meget smukt udseende ø.

   

They walk to a fine stream and the trolls start catching fish for them all to eat.
A strange fellow has caught sight of them from up the stream!

De vandrer til en fin bæk, og troldene går i gang med at fange fisk, som de kan spise siden.
En sær fyr har fået øje på dem.

   

They make a fire and grill the fish, but two strange persons are approaching.
Do they have to be worried or what?

De laver et bål og går i gang med at stege fiskene, mens underlige væsner nærmer sig.
Skal man nu være bekymret eller ej?

   

No problems, the strange guys live on the island and are friends with the trolls.
They sit down, eat and tell terrible and hilarious stories!

Ingen problemer, de sære væsener bor på øen og er venner med troldene.
De sætter sig ned, spiser og fortæller skrækkelige og sjove historier.

   

But time flies, the trolls have to go home and the golden boys are going on to somewhere else.
They say good bye to their new friends.

Men tiden flyver, troldene skal hjem, og de gyldne fyre vil videre til et nyt sted.
De siger farvel til deres nye venner.

   

While they fly and wave at the trolls, the trolls on the island make fine smoke signals!

Mens de flyver og vinker til troldene, laver troldene på øen fine røgsignaler!

   

They land on another island and climb the rocks to see what it looks like!

De lander på en anden ø og kravler op for at se, hvordan den ser ud!

   

Lots of nice wood and fun places to play!
”Look, what I can, am I clever?!”

Masser af dejlig skov og sjove steder at lege.
”Se, hvad jeg kan, er jeg ikke dygtig?”

   

”Look, we can crawl under – come on now!”

”Se, vi kan kravle under – kom nu!”

   

”Let's make a cairn!"
"Let's find some stones!”

”Lad os lave en varde!"
"Vi finder lige nogle sten!”

   

”Look, there is another cairn, it's very special!”

”Se, der er en anden varde, den er godt nok særpræget!”

   

”Whom do you think has made it?”

”Hvem mon har lavet den?”

   

The gnome says hello and shows them another cave to crawl through.

Nissen siger hej og viser dem en anden hule, som de kan kravle igennem.

   

So they do and nearly end in a waterhole.
The balance boy tries his skills once again!!

Det gør de så og er nær landet i et vandhul.
Balancefyren prøver igen sine evner.

   

The gnome follows them to the place where Unisus is now.

De følges med nissen, der viser dem vej tilbage til, hvor Unisus er.

   

Here they say goodbye to den nice gnome and hi to Unisus!

Her siger de farvel til den hyggelige nisse og hej til Unisus!

   

Soon they are airborne and the wave at the gnome!

Snart er de i luften og vinker til nissen.

   

At home on the beach they are having a very nice beachparty, and they are received heartily!

Hjemme på stranden er der fuld gang i en hyggelig strandfest, og de bliver kærligt modtaget!

   

Happy days!

Glade dage!

   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved