The First Journey

Den første rejse

English text: Dansk tekst:

Once upon a time some golden people left their home island to find other places to live. They did and nobody heard anything from them for a very long time.

But times turned out bad for the emigrants and they started to talk about the old homeland. Where was it? Would it be possible to find it again?

 

 

Engang for mange år siden levede et gyldent folk lykkeligt på deres ø. Men nogle fik lyst til at se sig om i verden og måske finde et nyt sted at bo. De tog af sted i deres små joller, og man hørte intet til dem siden.

Men livet blev svært for emigranterne, og de begyndte at tale om deres hjemland. Hvor var det? Ville de være i stand til at finde det igen?

   
  English text/ Dansk tekst:

Two young boys volonteered and left in their small golden dinghy. They visited strange countries, which didn't look at all friendly.

 

To unge mænd meldte sig for at forsøge og tog af sted i deres lille gyldne jolle. De besøgte mærkelige lande, som ikke alle så venlige ud.

   

Some of them were very beautiful with interesting caves, but they were afraid to wast time, so they rowed on when they didn't see any life.

 

Mange af landene var meget smukke og havde interessante huler, men de turde ikke spilde tiden og roede videre, når de ikke så tegn på liv.

 

 

They saw a fine bird once and very special orbs in the air, but still no sign of life from their own tribe.

 

Et sted så de en fin fugl og nogle sære himmellegemer, men de så ingen af deres egen slags.

   

They passed mysterious gods sitting in caves, but they didn't seem to be alive.

 

De passerede mystiske guder, der sad i huler, men det lod ikke til, at de var levende.

   

When they saw this Goddess they thought that they might have come home. The stories from old times told about an island with a Goddess.

But no, it couldn't be, the island was all bare. As they rowed on, they felt that she told their minds to keep their direction.

 

Da de så denne gudinde, troede de et øjeblik, at de var kommet hjem. De gamle historier fortalte om en ø med en gudinde.

Men nej, det kunne ikke være sandt, denne ø var alt for bar. De roede videre samtidig med, at de havde fornemmelsen af, at hun opfordrede dem til at holde kursen.

   

Out of the sea rose a huge portal in front of them.

Without hesitating the rowed towards the entrance and into it.

 

En enorm portal rejste sig op af havet foran dem.

Uden at tøve roede de mod indgangen og ind i den.

   

Wonderful halls were inside and they enjoyed so very much the beautiful surroundings.

 

Inden i portalen var vidunderlige sale, og de glædede sig over de smukke omgivelser.

   

So this is where the golden light comes from!
Look we can come out there!

Nå det er her det gyldne lys kommer fra!
Se vi kan komme ud derhenne!

   

They approached a way out and discovered a quite new world outside.

 

De nærmede sig en vej ud og opdagede en helt ny verden udenfor.

   

Look - that island....it calls for us!

Se den ø....den kalder på os!

 

   

And then they saw it: the island with the Goddess!

Their hearts almost stopped beating when they rowed into the bay sheltered by her hands.

 

Og så så de den: øen med Gudinden!

Deres hjerter holdt næsten op med at slå, mens de roede ind i bugten, der blev skærmet af hendes hænder.

   

A beach – and golden people like themselves were gathering there!

Had they succeeded?

 

En strand – og gyldne folk som dem selv stod derinde!

Var det lykkedes?

   

Indeed they had!

They were welcomed by their own tribe and of course they had to tell their story and about the others way back in the other world.

Messenger birds were sent out to look for those waiting for news.

 

Og det havde de!

De blev budt velkommen af deres egen slags og naturligvis skulle de igen og igen fortælle deres historie og om de andre, der stadig var langt ude i den anden verden.

Særligt kloge fugle blev sendt ud med budskab til dem, der ventede på nyheder.

 

   

And some wonderful day a row of dinghies were seen approaching the island.

They came back home finally!

 

Og så – en vidunderlig dag så de en lang række af joller, der stævnede mod øen.

De var endelig kommet hjem igen!

   

While they were making ready for a gigantic reunion party something terrible happened.
The evil sorcerer, who ruled the country they had left, got furious, followed them and lifted the island out of the sea.

Medens de var ved at forberede en gigantisk genforeningsfest skete der noget forfærdeligt.
Den onde troldmand, der havde regeret over landet, som de havde forladt, blev rasende, fulgte efter dem og løftede øen op af havet.

   

Then he settled on his own mountain and ruled the island from there.
The goldens were terribly scared but started pondering how they could get rid of him.

Så slog han sig ned på sin egen bjergtop, hvorfra han styrede øen.
De gyldne folk var frygtelig bange, men begyndte at overveje, hvordan de kunne slippe af med ham.

   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved