The Crown

Kronen


 

English text / Dansk tekst:

One lovely morning one of the three golden boys called for his friends and asked them to go with him to the Goddess. He had a feeling that she had something for them to do.

 

En dejlig morgen kaldte den ene af de tre gyldne på de to andre og bad dem følge med op til Gudinden. Han havde på fornemmelsen, at der var noget, de skulle gøre for hende.
   

Unisus was ready and they flew up to the top of the mountain

 

Unisus var parat, og sammen fløj de op til bjergetstop.

   

Here they sat down and the Goddess showed them an island.

 

De satte sig ned og Gudinden viste dem en ø.

   

Then she showed them a very angry sorcerer.

 

Derefter viste hun dem en meget vred troldmand.

   

Finally she showed them an extremely beautiful crown.

 

Til sidst viste hun dem en meget smuk krone.

   

The boys knew that they were supposed to find the crown for the Goddess and asked Unisus to fly them to the beach.

 

Drengene vidste at de skulle prøve at finde kronen tilGudinden og bad Unisus flyve direkte ned til stranden.

   

Here they made the boat ready and rowed away from the island.

 

Her klargjorde de båden og roede bort fra øen.

   

After some time they saw an island which looked very much like the one the Goddess had shown them.

 

Efter nogen tids sejlads så de en ø, som lignede den,Gudinden havde vist dem, på en prik.

   

They rowed into the lagune and made for the entrance.

 

De roede ind I lagunen og satte kursen mod indgangen.

   

It was like rowing into a very dark hole.

 

Det var som at ro ind i et sort hul.

   

But inside it wasn’t dark, beautiful light came from the ceiling and lit up the cave.

 

Men indenfor var der ikke mørkt. Smukt lys spredte sigfra loftet og lyste hulen op.

   

They continued through marvellous parts of the cave and saw strange creatures on the rocks.

 

De fortsatte gennem prægtige dele af hulen og såmærkelige væsner på klipperne.

   

They passed fantastic formations –

 

D e kom forbi utrolige formationer -

   

and finally came to the end of the cave, where they pulled the boat ashore.

 

og kom til slut til hulens udgang, hvor de trak bådenpå land.

   

A lovely waterfall – and they were outside again.

 

Et henrivende vandfald – og så var de udenfor igen.

   

They had only followed the stream for a short time when they saw a castle.

 

De havde ikke fulgt strømmen i ret lang tid, før defik øje på en borg.

   

Again they saw the strange creatures but without any doubt they marched up the drawbridge and were received by one of the heavily armed creatures.

 

De så flere af de mærkelige væsner, men uden at tøvevandrede de op ad vindebroen og blev her modtaget af et af de svært bevæbnede væsner.

   

They were taken inside and ordered to wait for their guide.

 

De blev ført indenfor og fik besked om at vente påderes fører.

   

The guide was a heavily armed creature and he started marching up a long staircase.

 

Føreren var også et svært bevæbnet væsen, som begyndteat gå op ad en lang trappe.

   

Way up in one of the towers the guide took them into a room.

 

Højt oppe I et af tårnene førte føreren dem ind i etværelse.

   

Here they met the sorcerer and saw the crown. The sorcerer was very angry and scolded the creature for having taken them there.

 

Her mødte de troldmanden og så kronen. Troldmanden varmeget vred og skældte væsnet ud, fordi han havde taget dem med derop.

   

The boys understood that they should have been killed when suddenly one of the boys lifted his hands and pure magic hit the sorcerer.

 

Drengene forstod, at de skulle have været dræbt, da enaf dem pludselig løftede hænderne mod troldmanden, som blev ramt af ren magi.

   

The sorcerer burnt and disappeared through a hole in the floor and the creature burnt into a pile of ashes.

 

Troldmanden brændte og forsvandt ned gennem et hul igulvet og væsnet blev til en stak aske.

   

The boys took the crown and carried it out of the room –

 

Drengene tog kronen og bar den ud af værelset -

   

down the stairs –

 

ned ad trapperne -

   

and out of the castle.

 

og ud af borgen.

   

And then they started on their way back again – all the creatures were dead and gone.

 

Og så indledte de hjemturen – alle væsnerne var døde som sild.

   

They rowed out of the lagune –

 

De roede ud af lagunen -

   

and finally landed on their own beach where Unisus was ready to take them home.

 

og landede omsider på deres egen strand, hvor Unisusstod klar til at flyve dem hjem.

   

They were very happy to be back home again and showed the crown to Unisus.

 

De var meget glade for at være hjemme igen og visteUnisus kronen.

   

Then they flew home to the village.

 

Så fløj de hjem til landsbyen.

   

They carried the crown into their hut and went to sleep.

 

De bar kronen ind i deres hytte og gik til køjs.

   

The next morning all of the inhabitants admired the crown.

 

Næste morgen beundrede alle landsbyens beboere kronen.

   

Now they just had to bring it to the Goddess.

 

Nu skulle de bare aflevere den til Gudinden.

   

They carried it to the place in front of her and put it onto the ground.

 

De bar den hen foran hende og lagde den på jorden.

   

Then they sat down and asked her to receive it.

 

Så satte de sig ned og bad hende modtage den.

   

A clear light filled the air and the crown was lifted up and put on her heads.

 

Et klart lys fyldte luften og kronen blev løftet op og sat på hendes hoveder.

   

At the same time all the ground was filled with flowers.

 

I samme øjeblik blev jorden dækket af blomster.

   

The door opened and the Master of the Wood came out,  saluted the boys and took the piece of jewelry she had worn on her head.

 

Døren åbnede sig og Skovens Herre kom ud, hilstedrengen og tog det smykke, som hun havde båret på hovedet.

   

He told the boys to follow him inside.

 

Han bød drengene med indenfor.

   

Here they saw a very impressing treasure jewel box.

 

Her så de et meget imponerende smykkeskrin.

   

The Master of the Wood opened the box and put the piece of jewelry into it.

 

Skovens Herre åbnede skrinet og lagde smykket ned idet.

   

Then he followed them out again, they said goodbye and the boy who had picked flowers took them again.

 

Så fulgte han dem ud igen og drengen som havde plukketblomster samlede dem sammen igen.

   

They mounted Unisus and flew back home.

 

De satte sig op på Unisus og fløj hjem igen.

   

They were received with great joy and the boy gave his flowers to a lovely girl who came to meet him.

 

De blev modtaget med stor glæde og drengen gavblomsterne til en yndig pige som kom for at tage imod ham.

   

In the evening they had a bonfire on the beach but one of the boys wasn’t with his friends as usual.

 

Om aftenen havde de bål på stranden, men en afdrengene var ikke sammen med sine venner, som han ellers plejede.

 

 

And life continues in the village as usual.

 

Og livet fortsatte i landsbyen på sædvanlig vis.

Copyright © 2014 HUMLEDAL. All rights reserved