The Visit

Besøget

 

Dansk tekst / English text

En dejlig morgen, hvor alle havde deres at gøre,….

 

On a lovely morning, where everybody was busy with something…
   

...kom et fremmed skib sejlende forbi øen.

 

...a strange ship passed the island.
   

Nogle folk fra landsbyen så skibet og undrede sig over, hvad det kunne være.
To af drengene har travlt nede ved deres båd.

 

Some people from the village saw the ship and wondered what it might be.
Two of the boys are busy at their boat.

   

Pludselig skød en stråle fra Gudindens bjergtop ned og ramte skibet, så det brød i brand. Nogle folk ombord undslap i en jolle.
En af drengene når at stikke af.

 

Suddenly a ray from the Goddesses mountaintop hit the ship and it started to burn. Some people succeeded in surviving in a dinghy.
One of the boys is lucky to get away.
   

Da de kom ind til stranden, ødelagde de drengenes båd og fangede en af drengene.

 

When they reached the beach they destroyed the boys’ boat and captured one of the boys.
   

Oppe fra bakken så de andre det hele ske og var dybt fortvivlede og vrede.

 

From the hill the others watched in dispear what happened and got extremely angry!
   

De skyndte sig tilbage til landsbyen og fortalte, hvad de havde set, og at en af drengene var blevet fanget!

 

They hurried back to the village and told, what they had seen and that one of the boys had been captured!
   

De fremmede ville ha’ den fangede dreng til at vise dem noget – og han turde ikke sige nej…

 

The strangers wanted the captured boy to show them something – and he dared not refuse it…

 

   

Darla og hendes mand tog op til Gudinden for at snakke med skovens vogter…

 

Darla and her husband went up to the Goddess to talk with the wood-keeper..
   

Den fangede dreng havde ført de fremmede op til den brændte troldmands sted, og de undersøgte det..

 

The captured boy had taken the strangers up to the burnt sorcerer’s place and they searched it ….
   

Skovens vogter gav Darla og hendes mand en magisk stav.

 

The wood- keeper gave a magic stick to Darla and her husband.
   

De fremmede var på vej væk fra troldmandens sted, da Gudindens stråler ramte to af dem…

 

The strangers were on their way back from the sorcerer’s place, when the Goddess’s rays hit two of them….
   

Darla og hendes mand takkede skovens vogter og vendte tilbage til Unisus..

 

Darla and her husband thanked the wood-keeper and returned to Unisus..
   

Den fangede dreng stak af fra de nu kun tre fremmede…

 

The captured boy ran away from the now just three strangers….
   

...men han snublede…

 

...but he stumbled…
   

Heldigvis var Darla, hendes mand og Unisus på pletten og kom ham til hjælp…

 

Fortunatly Darla, her husband and Unisus came just in time to help him…
   

...og alle tre var meget glade for, at ingen af dem var kommet til skade..

 

...and all the three of them were very happy that none of them were hurt…
   

De fløj alle tre tilbage til Gudinden...

 

The three of them flew back to the Goddess...
   

...og afleverede den magiske stav til skovens vogter, som glædede sig med dem.

 

...and returned the magic stick to the wood-keeper who was very happy for them.
   

Og så fløj de tilbage til landsbyen og fortalte, hvad der var sket.

 

And then they flew back to the village and told what had happened.
   

Men hvad kunne der gemme sig i vraget? De havde jo været pirater.

 

But what was to be found inside the wreck? They had been pirates.
   

De roede ud til vraget, og en af dem dykkede...

 

They rowed out to the wreck and one of them dived…
   

En skattekiste!

 

A treasure chest!
   

Skattekisten blev bragt hjem til landsbyen, og indholdet blev beundret.

 

The treasure chest was carried back to the village, and the contents were admired.
   
 

Copyright © 2014 HUMLEDAL. All rights reserved